Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap Office In a Box B.V.,

gevestigd te Deventer

Gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Oost Nederland onder nummer 08116073, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te (7418 BG) Deventer aan de Zweedsestraat 8a28

.

 

 

Artikel 1 Algemeen

  • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 

  • "Opdrachtnemer": de in de aanhef genoemde gebruiker van de algemene voorwaarden, alsmede daaraan gelieerde ondernemingen.

 

 

  • "Opdrachtgever": de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot automatiseringsgerelateerde werkzaamheden en een levering van automatiseringsgerelateerde zaken, een en ander in de meest ruime zin des woords.

 

 

  • "storing’: het niet of niet zonder onderbreking voldoen van het netwerk.

 

 

 

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever. Hieronder dient dus ook te worden verstaan, voor zover aan de orde, servicewerkzaamheden, nalevering van onderdelen, reparatiewerkzaamheden, werkzaamheden die opdrachtnemer op locatie bij opdrachtgever verricht, door opdrachtnemer ontwikkelde software etc.

 

 

  • Door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

  • Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.

 

 

Artikel 2 Totstandkoming en duur van de overeenkomst

2.1 Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.

 

2.2 Alle door opdrachtnemer gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen. Door opdrachtnemer gemaakte offertes en aanbiedingen kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard, tenzij bij de offerte c.q. aanbieding anders is aangegeven. Onder aanbod wordt verstaan een aan de wederpartij gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat. Na acceptatie van een aanbod kan het door opdrachtnemer gedurende twee werkdagen worden herroepen. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij de aanvraag van de zijde van opdrachtgever verstrekte gegevens.

2.3 Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtnemer binden opdrachtnemer slechts voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door opdrachtnemer schriftelijk zijn bekrachtigd. Onder ondergeschikten wordt een ieder begrepen die geen procuratie heeft. In geval van twijfel bij opdrachtgever omtrent de beschikkingsbevoegdheid van een van de personeelsleden, dient ter verificatie contact te worden opgenomen met een persoon die bij opdrachtnemer procuratie heeft.

 

2.4 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door opdrachtnemer te leveren zaken/diensten, moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

 

2.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor andere zaken (bijvoorbeeld van een ander merk) dan die door de opdrachtgever besteld zijn te leveren, mits deze van dezelfde kwaliteit zijn.

 

2.6 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van ict-diensten, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

 

 

Artikel 3 Uitvoering van de werkzaamheden/leveringen/reclamaties

3.1 Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden slechts in opdracht van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden met zorg verrichten overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

 

3.2 Alle door opdrachtnemer te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door opdrachtnemer te stellen voorwaarden door opdrachtgever worden geprepareerd en aangeleverd.

 

3.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om na overleg het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door opdrachtnemer te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van opdrachtgever jegens opdrachtnemer ontstaat. Alleen ingeval er naar het oordeel van opdrachtnemer sprake is van een noodgeval is zij daartoe ook gerechtigd zonder voorafgaand overleg.

3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van opdrachtgever jegens opdrachtnemer ontstaat. Opdrachtnemer zal in een dergelijk geval opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

 

3.5 Door opdrachtnemer opgegeven leveringstermijnen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer aan te merken als fatale termijnen. Opdrachtnemer is bij overschrijding van de leveringstermijnen eerst dan in verzuim indien zij door opdrachtgever schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarbij haar een redelijke termijn wordt gesteld om de overeenkomst alsnog na te komen.
Overschrijding van de leveringstermijnen, waarvan de oorzaak niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, geven de opdrachtgever nimmer aanspraak op schadevergoeding.

 

3.6. Opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na (af)levering op zichtbare gebreken te controleren en eventuele reclames binnen 8 (acht) dagen schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht worden te zijn aanvaard.
Andere gebreken moeten onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken zijn, doch in elk geval binnen één maand na (af)levering, schriftelijk en gemotiveerd bij opdrachtnemer worden gemeld, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht worden te zijn aanvaard.
Bewerking van het geleverde door opdrachtgever alsmede het in de macht van derden brengen van het geleverde, doet het recht op reclame vervallen.
Indien opdrachtnemer de reclame(s) gegrond acht, is zij te allen tijde gerechtigd alsnog het overeengekomene te leveren, het gebrek te herstellen dan wel opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur, zonder dat opdrachtnemer schadeplichtig is.
Reclame geeft de opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle door opdrachtnemer in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.

 

4.2 De door opdrachtnemer genoemde prijs is gebaseerd op inkoopprijzen (onder meer de door Microsoft in rekening gebrachte prijzen voor licenties) en op andere kostenfactoren op het moment van opgave. Indien een van deze prijsbestanddelen vóór de totstandkoming van de overeenkomst of tijdens de looptijd van de overeenkomst wordt verhoogd, is opdrachtnemer gerechtigd de prijs te verhogen. Kostenfactoren kunnen onder andere zijn: lonen, sociale- en overheidslasten, vervoerskosten, verzekeringspremies, koers van de euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin opdrachtnemer de zaken heeft ingekocht, invoerrechten, belastingen, heffingen, rechten, etc., ook indien verhoging daarvan ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar was.

 

4.3 Opdrachtnemer heeft het recht de prijzen jaarlijks te indexeren volgens de CBS-index.

Artikel 5 Wijziging en annulering

5.1 Wijziging of annulering van de overeenkomst door opdrachtgever behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijk instemming van opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen dan is hij gehouden daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende vermogensschade aan haar te vergoeden. Indien de opdrachtgever wenst te annuleren dan is hij 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd de plicht om, indien de schade van opdrachtnemer meer bedraagt, het meerdere te vergoeden.

 

Artikel 6 Betaling, retentierecht, eigendomsvoorbehoud, verrekening

6.1 Betaling dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingstermijn. Na het verstrijken van vijftiendagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treding over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd.

 

6.2 Ter betaling van de maandelijkse kosten vindt er op elke 15e van de maand een automatische incasso plaats. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat er op die datum voldoende saldo op zijn rekening staat, bij gebreke waarvan opdrachtgever vanf die datum in verzuim is en wettelijke handelsrente verschuldigd is.

6.3 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a. de betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever failliet is gegaan, althans zijn faillissement is aangevraagd, of indien aan opdrachtgever surséance van betaling is verleend, althans de surséance is verzocht;

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

d. opdrachtgever, indien rechtspersoon of vennootschap, wordt ontbonden of geliquideerd;

e. opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

6.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

 

6.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

 

6.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zijnde minimaal15% over het openstaande saldo. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

6.7 Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen uit welke overeenkomst dan ook heeft voldaan.

 

6.8 Alle door opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever aan al haar verplichtingen uit welke overeenkomst dan ook heeft voldaan.

 

6.9 Opdrachtnemer is gerechtigd alle vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die opdrachtnemer aan opdrachtgever, dan wel aan met opdrachtgever gelieerde (rechts-)personen mocht hebben.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Door opdrachtnemer vervaardigde ontwerpen, specificaties, etc. blijven eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtgever mag deze zaken zonder toestemming van opdrachtnemer niet kopiëren en/of aan derden verstrekken of ter inzage leggen.

 

7.2 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend en blijven volledig berusten bij opdrachtnemer, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

 

7.3 Het gebruiksrecht van opdrachtgever omvat uitsluitend het recht de programmatuur, zijnde het beschikbaar gestelde netwerk, te laden en uit te voeren, zoals tussen partijen overeengekomen. Het aan opdrachtgever toekomende gebruiksrecht strekt niet verder dan gebruik door opdrachtgever zelf en conform het doel waarvoor het is geleverd. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten.

 

7.4 Het gebruiksrecht is exclusief en niet overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt.

 

7.5 Indien in afwijking van het voorgaande lid van onderhavig artikel opdrachtnemer bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van opdrachtnemer onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen, e.d., zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van opdrachtnemer aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.

 

7.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter danwel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

 

7.7 Het is opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen en de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur.

Het is opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

 

7.8 Opdrachtgever is gehouden van fouten en storingen onverwijld melding aan opdrachtnemer te maken. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik.

 

7.9 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan opdrachtnemer van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van deren.

 

7.10 Indien toegang tot het door opdrachtnemer voor opdrachtgever aangelegde netwerk middels een door opdrachtnemer aan te leveren Token wordt beveiligd, staat opdrachtgever ervoor in dat de bij de Token behorende beveiligingscodes en overige informatie niet aan derden worden prijsgegeven. Verlies van vorengenoemde gevoelige informatie komt voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

7.11 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal opdrachtgever alle in bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan opdrachtnemer retourneren.

 

 

Artikel 8 Beveiliging, privacy en bewaartermijn

8.1 Opdrachtnemer voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op haar rusten. Opdrachtnemer zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

8.2 Opdrachtgever staat er voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, waaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn gekregen.

 

8.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die jegens opdrachtnemer mochten worden ingesteld wegens niet aan opdrachtnemer toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

8.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens opdrachtnemer mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: het uitbrengen van een software update door Microsoft waardoor het systeem in storing raakt, overmacht van toeleveranciers van opdrachtnemer, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven. Storingen in (netwerk)verbindingen, storingen in verband met het internet en storingen in de telecommunicatie-infrasctructuur die niet aan de schuld van opdrachtnemer zijn toe te rekenen, worden ook als overmacht aangemerkt.

 

9.2 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Opdrachtgever heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding.

 

9.3 Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer onmogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, is ook opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er ook in dat geval een verplichting tot schadevergoeding over en weer bestaat, echter met inachtneming van het volgende lid van het onderhavige artikel.

 

9.4 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter slechts in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van de door genoemde verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.

 

10.2 Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, of indien er geen verzekering is, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal 50% van de factuurwaarde. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor zes maanden.

10.3 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor:

  • indirecte schade zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade van

 

 

opdrachtgever (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten, e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan; opdrachtgever dient zich zo nodig tegen deze schade te verzekeren;

  • schade die door of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt

 

 

toegebracht aan zaken en/of personen en/of dieren;

- claims van derden op grond van inbreuk op aan hen toekomende intellectuele eigendomsrechten;

- schade ontstaan door handelen of nalaten van de opdrachtgever of derden in strijd met door opdrachtnemer verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en deze voorwaarden.

10.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst bestaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.

 

10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer verjaart na een periode van 12 maanden.

 

10.6 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van haar werkzaamheden. Opdrachtgever zal na ontvangst deze resultaten zelf controleren. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de werkzaamheden foutloos of zonder onderbrekingen worden verricht.

 

10.7 Indien gebreken in de resultaten van de werkzaamheden een direct gevolg zijn van de producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits opdrachtgever de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten van de werkzaamheden, schriftelijk en gedetailleerd aan opdrachtnemer kenbaar maakt.

 

10.8 Slechts indien gebreken in de werkzaamheden aan opdrachtnemer toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan opdrachtnemer en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van opdrachtgever, zoals het aanleveren van onjuiste en onvolledige informatie, zal opdrachtnemer de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 11 Ontbinding, schadevergoeding en verjaring

11.1 Opdrachtnemer heeft het recht, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of danwel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien:

a. opdrachtgever een van de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

b. het aan enige twijfel onderhevig is of opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtnemer te voldoen;

c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d. een conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van

opdrachtgever;

e. opdrachtgever een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt

ontbonden, danwel, indien opdrachtgever een natuurlijke persoon, de

opdrachtgever overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te

oefenen;

f. zich overigens omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden

van opdrachtnemer in gevaar brengen;

een en ander geldt zonder dat op opdrachtnemer enige verplichting tot schadevergoeding rust.

 

11.2 Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd kan worden, danwel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de daarmee samenhangende vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en/of overeenkomst.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze in verband met de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of afgeleverde zaken geleden of te lijden schade.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van

toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet bindend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van opdrachtnemer. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.